سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا زادمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلا
محمدرضا مستوفی سرکاری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج
مرتضی الماسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
احمد شریفی مالواجردی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج

چکیده:

نیاز مبرم به تولیدات کشاورزی بخصوص گندم، برای جمعیت در حال رشد کشور، بدون تأثیر سوء زیست محیطی، انگیزه دسترسی به علوم و فنون را به شکلی عمیق تر در خصوص متغیرهای وابسته به تولید تقویت نموده است . در چند سال اخیر برخی از مدیران کشاورزی در کشورهای توسعه یافته با وقوف از توانایی مجموعه فنآوری های اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آنها، فرآیند تصمیم گیری مزرعه را توسعه و ارتقا داده و بدین ترتیب باعث افزایش راندمان تولید و بهره وری اقتصادی و مهمتر از آن بهبود شرایط زیست محیطی شده اند. این رویکرد نوین مدیریتی که اصطلاحاً کشاورزی دقیق نامیده می شود یک فرآیند فنی برای تولید محصولات کشاورزی با استفاده از نهاده های مناسب برای محیط زیست است. بررسی وضعیت موجود سیستم های تولید گندم و مقایسه با بکارگیری سیستم کشاورزی دقیق در دو کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی اس تان خوزستان هدف اصلی این پژوهش بوده است. داده ها و اطلاعات به کار رفته در تحقیق حاضر، ازگزارش سالیانه حسابداری صنعتی این کشت و صنعت ها در کشت گندم سال زراعی۸۸-۸۷ بدست آمده است. این بررسی از دو منظر انجام شد: الف) منظر فنی: با در نظر گرفتن ۳ پارامتر سطح قطعات کشت شده، سطح مکانیزاسیون و نوع ماشین ها و ادوات استفاده شده، و ب) منظر اقتصادی : روش نسبت منفعت به هزینه، همچنین درآمد خالص و درصد سود در هر دو روش بدست آمد. نتایج نشان داد که سطح قطعات کشت شده در کشت و صنعت شهید بهشتی بالاتر است و انتظار می رود که اجرای کشاورزی دقیق در این واحد روند بهتری داشته باشد. سطح مکانیزاسیون در هر دو کشت و صنعت میزان قابل قبولی داشت. ادوات و ماشین ها در هر دو واحد وضعیت مناسبی داشته و اکثراً قابلیت مجهز شدن به ابزار و تجهیزات کشاورزی دقیق را دارا هستند. همچنین نتایج اقتصادی نشان می دهد که درصد سود حاصله در روش کشاورزی دقیق در مقایسه با روش رایج دارای اختلاف معنی داری است بطوریکه در شهید رجایی ۳۲ درصد و در شهید بهشتی ۵۱ درصد از روش رایج بالاتر است. با توجه به نتایج اقتصادی انتظار می رود که اجرای کشاورزی دقیق در این واحد ها توجیه اقتصادی داشته باشد. بر این اساس کشت و صنعت ها به عنوان گزینه ای مناسب برای شروع اجرای کشاورزی دقیق در ایران و منطقه خوزستان پیشنهاد می شود