سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سام صفری – عضو هیئت علمی و کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهار م
زهره یوسفیان – کارشناس زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری م
عظیمه حیدریان – کارشناس زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری م

چکیده:

در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در منطقه خانمیرزا شهرستان لردگان استان چهار محال بختیاری، پژوهشی با استفاده از آزمایش کرت های خرد شدخ (split plot) در قالب طرح های بلوک های کامل تصادفی با سه تکرا اجرا گردید، تا مناسب ترین تراکم بذر برای رقم گندم الوند مشخص گردد. بدین منظور از سه سطح تراکم شامل ۴۵۰ و ۵۰۰ و ۵۵۰ بوته در متر مربع که به بترتیب تقریبا معادل ۱۸۰ و ۲۰۰ و ۲۲۰ کیلوگرم بذر در هکتار می باشد. استافده شد. بعد از آماده سازی زمین، کاشت بذرها به صورت دستی و خشکه کاری در عمق ۵-۳ سانتیمتری انجام شد آبیاری بالفاصله بعد از کایشت انجام گرفت و دور آبیاری با توجه به شرایط منطقه ۵ روز در نظر گرفته شد. کنترل علف های هرز در طی چند مرحله انجام شد. صفاتی از جمله عملکرد دانه در واحد سطح، تعداد خوشه در واحد سطح، تعدا دانه در خوشه ، وزن هزار دانه، بیوماس در واحد سطح و شاخص برداشت محاسبه گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که با افزایش تراکم بذر از ۴۵۰ بذر به ۵۵۰ بذر در متر مربع عملکرد بیشتری قابل برداشت خواهد بود.