سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمدرضا پورقاسم زاده – سرناظر حفاری در شرکت مشاوره ای مهاب قدس، سد و نیروگاه گتوند علیا
محمدعلی مریدی – کارشناس حفاری شرکت مشاوره ای مهاب قدس، سد و نیروگاه گتوند علیا
اکبر کاظمی نجف آبادی – کارشناس مکانیک سنگ

چکیده:

سد و نیروگاه گتوند علیا یکی از بزرگترین طر حهای ملی از نظر ذخیره آب و تولید انرژی بر قآبی است. این سد بین سدهای گدار لندر در بالادست و بند تنظیمی گتوند در پایین دست در ۲۵ کیلومتری شمال شهرستان شوشتر واقع شده است. نوع سد سنگریز های با هسته رسی با حجم مخزن ۴/۵ میلیارد متر مکعب و ارتفاع ۱۸۰ متر دارای ۴ تونل اصلی آب بر نیروگاه به قطرداخلی ۱۱ متر که به ۸ تونل با قطر ۷ متر تبدیل م یشود. چهار تونل اول با عنوان تون لهای تحت فشار فاز یک و چهار تونل بعدی اصطلاحاٌ تون لهای تحت فشار در طرح توسعه نامیده م یشوند. در این مقاله با دو روش حفاری آتشباری ( توسط دستگاه چالزنی جامبو) و حفاری ماشینی ( توسط دستگاه کله گاوی) و قابلیت دستگا ههای مورد استفاده آشنا شده و سپس این دو روش از نظر فنی – اقتصادی و همچنین برنامه زما نبندی در هر سیکل کاری در تون لهای تحت فشار فوقانی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. در نهایت با توجه به بررسی های فوق الذکر و وضعیت زمین شناسی موجود جهت انجام عملیات حفاری در سازند آغاجاری، حفاری ماشینی در کارگاه سد و نیروگاه گتوندعلیا گزینه بهینه ارزیابی شد