سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن قلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
هوشنگ بهرامی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدحسین سعیدی راد – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

بخش مهمی از عوامل تأثیرگذار بر ضایعات تولیدات کشاورزی در مراحل برداشت، جابجایی، بسته بندی، حمل ونقل، نگهداری و فرآوری ایجاد می شود. این تحقیق روی میوه گوجه فرنگی، برای تعیین زمان برداشت، نوع جعبه بسته بندی، مسافت حمل و نقل جاده ای، و زمان پس از برداشت بر روی صفات کاهش وزن و ضایعات مکانیکی به منظور بررسی تفاوت هزینه بسته بندی، طی یک آزمایش فاکتوریل ۲×۴×۲×۲ در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج تجزیه واریانس و بحث فنّی اقتصادی این تحقیق مشخص گردید که؛ اگر چه هزینه خرید از هر نوع جعبه بسته بندی به ازای هر کیلوگرم از میوه گوجه فرنگی تقریبا ثابت بوده، اما اغلب صفات تفاوت معنی داری داشتند. کمترین زیان ناشی از ضایعات مکانیکی برای تیمارb4d1L1t با هزینه ای معادل ۱۴۰٫۹۴ ریال به ازای هر کیلوگرم میوه و بیشترین هزینه ضایعات مربوط به نوع بسته بندی جعبه چوبی برابر با ۷۷۹٫۱۹۴ ریال تعیین شد.