سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کریم خادمی – اعضا هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
علی سپهوند –
رضا سیاه منصور –
علی محمدیان –

چکیده:

جهت بررسی مراحل فنولوژیکی گیاهان مهم مرتعی منطقه سردسیری استان لرستان ایستگاه زالیان با ارتفاع متسوط ۲۴۴۷ متر ازسطح دریا و با بارندگی به ترتیب ۶۰۰ میلی متری انتخاب گردید و درداخل ایستگاه گونه های مرتعی prangus ferulacea Astragalus cicer Stipa parviflora Bromus tomentellus موردامار برداری قرار گرفتند جهت بررسی ده پایه از هرگونه انتخاب و مراحل فنولوژیکی ازجمله رشد مجدد پاییزه خواب زمستانه رشد بهاره ساقه دهی مراحل گلدهی رسیدگی بذر ریزش بذر و مرحله خواب تابستانه و همچنین ارتفاع رشد گیاهان هرهفته یکبار درفصول بهار و پاییز و هر ۱۵ روزیکبار درزمستان و تابستان درفرمهای مخصوص ثبت گردید درنهایت بعد از سه سال آماربرداری نتایج تلفیق و زمان ظهور مراحل فنولوژیکی برای هر گیاه استخراج گردید نتایج نشان داد که با توجه به زمان گلدهی و بذردهی و وضعیت و گرایش مراتع درایستگاه زالیان اوایل نیمه دوم خرداد توصیه می شود همانطوریکه از نتایج مشخص شده است با افزایش ارتفاع ایستگاه زمان ظهور مراحل فنولوژیکی و بالطبع زمان چرا به عقب افتاده است