سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین فریدونی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
غلامعباس خادمی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
غلامرضا خردمند – تکنسین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
محمدرضا نصرا..نژاد – کارشناس مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

چکیده:

بمنظور بررسی فنولوژی گل و میوه در ارقام تجاری زیتون آزمایشی بمدت سه سال در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۷ رقم روغنی ، سه تکرار و سه درخت به ازای هر تکرار در ایستگاه تحقیقات زیتون گرگان به اجرا در آمد . ارقام زیتون شامل میشن، بلیدی، فرانتویو و کرونایکی و کایلتر در این تحقیق خصوصیات گلدهی و میوه درختان براساس دستورالعمل ارائه شده توسط شورای بین المللی زیتون (IOC) اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین ارقام به لحاظ تعداد گل، تعداد و درصد گل های کامل، وزن میوه، وزن هسته، اختلاف معنی داری وجود دارد. رقم کایلتر با میانگین ۳۵/۰۳ گل بیشترین، رقم میشن با میانگین ۱۲ گل دارای کمترین تعداد گل در هر گل آذین بودند تعداد میوه تشکیل شده در گرده افشانی آزاد و خود گرده افشانی متفاوت بود و دگر گرده افشانی موجب افزایش درصد تشکیل میوه در ارقام مورد بررسی گردید، رقم کرونایکی به ترتیب با ۴/۵۳ و ۹/۴۸ دارای بیشترین درصد تشکیل میوه در خودگرده افشانی و آزاد گرده افشانی بود . همچنین مقایسه میانگین داده ها نشان داد که بین ارقام به لحاظ درصد روغن (در ماده تر و ماده خشک ) و عملکرد میوه تفاوت وجود دارد. رقم روغنی با میانگین ۳۶/۶ کیلوگرم کمترین و رقم بلیدی با ۵۴/۵ کیلو گرم بیشترین عملکرد میوه را بخود اختصاص دادند بالاترین درصد روغن در ماده خشک و ماده تر در رقم بلیدی به ترتیب با ۵۳/۴۴ و ۲۴/۸۲ درصد و ارقام کرونایکی و میشن در رتبه بعدی قرار داشتند.