سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فروع الدین زرگرزاده – دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده کشاورزی گروه گیاه پزشکی
امیر فرزانه حمیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

بومادران گیاهی است با نام علمی Achillea millefolium متعلق به تیره کاسنیان که بصورت خودرو درمناطق مختلف اقلیمی می روید به منظور بررسی فنولوژی که عبارت است از بررسی چرخه زندگی گیاهان و مراحل حیاتی شامل مواردی چون شروع تاریخ رشد شروع گلدهی گلدهی کامل شروع تولید بذر رسیدن بذر و همچنی ارزیابی اکولوژیکی که شامل مواردی از قبیل ارتفاع از سطح دریا پوشش گیاهی خاکشناسی نوع آب و هوا و … می باشد این تحقیق به مدت تقریبی سه سال درنقاط مختلف ارتفاعی استان اردبیل شامل دشت اردبیل جنگل فندقلو و منطقه خلخال در دو ناحیه مختلف ارتفاعی ۱۵۰۰ مترو۲۰۰۰ متر از سطح دریا انجام پذیرفت اهمیت مطالعات فنولوژیکی درمبارزه با بیماریها افات و مبارزه با علفهای هرز و حفظ و گسترش ذخیره های ژنتیکی موجود درمنطقه حائز اهمیت است نتایج نشان داد که با افزیاش ارتفاع از سطح دریا شروع رشد با تاخیر مواجه می شود و همچنین عکس این قضیه نیز درست است با کاهش ارتفاع نسبت به سطح دریا شروع رشد به جلو می افتد بطورکلی اختلاف زمان آغاز و پایان رشد درمناطق مختل فمورد مطالعه حدود ۱۹ روز می باشد شروع گلدهی برای همه رویشگاه ها در طی هفته سوم و چهارم خرداد انجام میپذیرد.