سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهشید فخرایی لاهیجی – عضو هیئت علمی بانک ژن گیاهی ایران

چکیده:

تنوع ژنتیکی موجود در توده های جمع آوری شده از عرصه های طبیعی از جمله ژنوتیپ های توت به لحاظ اینکه با تاثیر گرفتن از شرایط محیط شکل گرفته و مدتهای مدیدی در طبیعت سازگاری شده است از ارزش بالایی به عنوان یکی از میوه های دانه ریز مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری برخوردا رمی باشد که سرشار از موادو عناصر غذایی استدراین تحقیق روابط بین ۱۱ صفت مربوط به گل میوه و برگ در ژنوتیپ های مختلف توشت شهرستان کرج مورد بررسی قرارگرفت. نتایج میانگین نشانداد بین گونه ها از نظر همه صفات به جز وزن خشک اختلاف بسیار معنی داری در سطح احتمال ۱% وجود دارد بالاترین میزان T.S.S درنمونه های گونه توت سفید ۴۰/۱۶ مشاهده شده است.