سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه کفشگری – دانشکده فنی دانشگاه تهران
علیرضا کشتکار – پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای سازمان انرژی اتمی
سیدمحمدعلی موسویان – دانشگاه تهران
مرتضی قاسمی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

جذب زیستی فلزات سنگین یک روش موثر برای جداسازی و بازیابی فلزات سنگین از محلولهای ابی میب اشد دراین مقاله به مطالعه و بررسی کلی اثر پارامترهای زمان تماس PH دما و غلظت اولیه فلز مولیبدن در میزان جذب توسط جلبک قهوه ای Cystoseria indica درسیستم ناپیوسته و همچنین به بررسی کلی تغییرات شدت جریان و غلظت درسیستم پیوسته پرداخته شده است. طبق نتایج بیشترین میزان جذب درPH برابر ۲ (۲۲/۶۱ mg g-1 و زمان تماس ۶۰ دقیقه بدست آمد همچنین نشان داده شد که با افزایش غلظت و دما میزان جذب افزایش می یابد. نتایج در سیستم پیوسته حاکی از وجود شدت جریان بهینه ۱/۴ ml min-1 برای ستون بستر ثابت می باشد همچنین تطابق نتایج آزمایشگاهی با نتایج پیش بینی شده و به کمک شکل خطی و غیرخطی مدل توماس بررسی شد نتایج نشان داد شکل خطی و غیرخطی برای پیش بینی منحنی های عبور مناسب و شکل غیرخطی آن مناسب تر می باشد.