سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین عبدالرحیمیان –
مریم قاانی –
خدیجه باقری –

چکیده:

در چندسال اخیر سرمایه گذاری فراوانی در بخش فناوری اطلاعات در کشور صورت گرفته است. اثربخشی وکارایی این سرمایه گذاری ها همچنان در بین محققان مورد بحث می باشد.باتوجه به این که بیش از ۵۸ درصد از سرمایه گذار یها دربخش فناوری اطلاعات مربوط به زیرساختارهای آن می باشد که مطالعه حاضر تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات را برعملکرد سازمان از طریق قابلیت های فناووری اطلاعات بررسی می کند.قابلیت های فناوری اطلاعات حدی است که سازمان می تواند منابع فناوری اطلاعات خود را به گونه ای مؤثر درتعامل باسایر منابع بکار گیرد تا اطلاعات درون سازمان را مدیریت کرده عملیات را بهبود بخشید ومزیت رقابتی ایجادکند.هدف از انجام این مطالعه ، بررسی وضعیت موجود و مطلوب فناوری های نو ین ارتباطی و اطلاعاتیICTساختار سازمانی و عملکرد شرکت های مهندسان مشاور است .به علاوه، تأثیر ICTبر عملکرد و ساختار سازمانی آنها مورد بررسی قرار می گیرد . از این رو ، مطالعه ای به شیوه توصیفی-همبستگی در میان ۲۵۲ نفر از مدیران و متخصصان شرکتهای مخابرات استان یزد و با روش نمونه گیری تصادفی انجام شد . ابزار سنجش، پرسش نامه ای محقق ساز بود. پایایی پرسش نامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تأییدشد. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزارspss 16 حول فرضیه های تحقیق در قالب یک مدل آزمون شدند با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه، آزمون مقایسه زوجی و معادلات ساختاری، این نتایج به دست آمد که همه متغییرهای مستقل با متغییر وابسته رابطه مثبت و معناداری دارند و همه با درصد های کمتر از ۰٫۵ این رابطه ثابتشد