سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهتاب پورآتشی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی
بهنام صفری – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

با جلوه گرشدن مسایل زیست محیطی کشاورزی و معرفی اصطلاحات کشاورزی ارگانیک بیولوژیک کم نهاده جایگزین و کشاورزی پایدار تاکنون راهبردهای متفاوتی برای مسائل کشاورزی صنعتی شده مطرح گردید که از آن جملهم ی توان به کشاورزی دقیق اشاره نمود. درسطح یک مزرعه با متغیرهای مختلفی مواجه هستیم از یک سو تفاوت ویژگیهای خاک درقسمتهای مختلف مزارعه و از سوی دیگر نیازهای متفاوت گیاهان بخشهای مختلف مزرعه و نیز سایر عوامل متغیر در سطح مزرعه نیازمند اعمال مدیریت متغیر و متناسب با هر قسمت از مزرعه می باشد که نیاز به چنین مدیریتی فلسفه اصلی پیدایش سیستم کشاورزی دقیق بودهاست کشاورزی دقیق به عنوان یک رهیافت سیستمی برای ساخت مجدد سیستم کلی کشاورزی درجهت ایجاد کشاورزی پایدار مفهوم سازی شده است و براساس سه اصل افزایش عملکرد افزایش بهره اقتصادی و کاهش اثرات سوء زیست محیطی دنبال می شود. با توجه به آنچه ذکر گردید مقاله حاضر درصدد است که به بحث درخصوص بررسی فناوری های درکشاورزی دقیق با تاکید برمکانیزاسیون کشاورزی بپردازد. درنهایت قابل ذکر است که برای ارزیابی عملی استفاده از فناوری های کشاورزیدقیق سه مولفه اقتصاد محیط زیست و انتقال فناوری مهم و قابل توجه می باشد.