سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اردوان قربانی – . استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
امیر میرزایی موسی وند – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه محقق اردبیلی
حمید الیاس بروجنی – کارشناس جنگلها و مراتع

چکیده:

شناسایی پوشش گیاهی هر منطقه اساس مطالعات اکولوژیک را تشکیل داده که در مدیریت واحدهای زیست محیطی نقش مهمی ایفا میکند. در این تحقیق فلور، شکلهای زیستی و کوروتیپهای گیاهان حوضه آبخیز چول هول (در استان لرستان) مورد بررسی قرار گرفته است. در منطقه مورد مطالعه ۳۵ تیره، و ۹۶ گونه وجود دارند. بزرگترین خانواده از لحاظ تعداد گونهها به تیره گندمیانPoaceae)با ۱۷ گونه، تیره پروانه آسایانPapilionaceae)با ۱۲ گونه، تیره کاسنیAsteraceae)با ۱۱ گونه، تیره نعناعLamiaceae)با ۴ گونه و تیره گلسرخRosaceae) با ۴ گونه اختصاص دارند. گونهها از نظر شکل زیستی شامل ۴۰/۶درصد همیکریپتوفیت۲۸/۲درصد فانروفیت۱۹/۸درصد تروفیت ۶/۲درصدکامفیت و۵/۲درصد ژئوفیت هستند.