سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محرم اشرف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تر
سید حمزه حسینی کهنوج – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تر
رسول خطیبی – دانشجوی دکتری رشته مرتعداری، دانشگاه اصفهان

چکیده:

مراتع مناطق خشک و بیابانی سطح وسیعی از کشور را در برگرفته اند. بنابراین مطالعه پوشش گیاهی جهت تامین علوفه دام، حفاظت خاک و سایر کاربردها ضروری می باشد. با توجه به اینکه مناطق خشک و بیابانی از نظر پوشش گیاهی جهت تامین علوفه دام و حفاظت خاک نیاز بیشتری به تحقیق و بررسی دارد، به همین منظور شناسایی و تیپ بندی پوشش گیاهی مراتع حوزه سربند گویاد از توابع شهرستان نهبندان انجام شد و دو تیپ غالب Ephedra major وEphedra Artemisia herba alba- major در منطقه شناسایی شد. یازده گونه گیاهی مربوط به ۷ خانواده به شرح زیر در منطقه وجود داشت: Ephedra major ، Amygdalus scoparia، Pistacia atlantica، Pteropyrum aucheri، Alhaji camelorum، Lactuca orientalis، Paganum harmala، Echinops robustus، Couisinia SPP.، Launae spionosa، Artemisia herba alba همچنین وضعیت مرتع نیز تعیین شد به طوریکه دارای وضعیت فقیر بود. پیشنهاد می گردد جهت حفظ و اصلاح منطقه ی مورد مطالعه، پروژه های اصلاح و توسعه مراتع منطقه انجام شود.