سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز بازدید – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن و متال
اکبر مهدیلو – دانشجوی دکترای فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دا
مهدی ایران نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در تحقیق حاضر امکان فلوتاسیون پیرولوزیت با استفاده از اسید اولئیک به عنوان یک کلکتور آنیونی مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که بازیابی فلوتاسیون پیرولوزیت دارای دو مقدار ماکزیمم درpH های ۵ و ۹ است که اولی در اثر جذب فیزیکی اسید اولئیک و دومی در اثر جذب شیمیایی آن اتفاق می افتد. در حضور اسید اولئیک ۴-۱۰ مولار، حداکثر بازیابی فلوتاسیون پیرولوزیت ۳۰/۸درصد بوده و در ۹ pH=حاصل می شود. بازیابی کلسیت در این شرایط ۶۸ درصد است. با بررسی اثر ترکیبات مختلف در فلوتاسیون پیرولوزیت مشخص شد که سولفات مس مناسب ترین ترکیب برای فعال سازی سطح پیرولوزیت و بازداشتکلسیت است. با استفاده از اسید اولئیک ۴-۱۰مولار و مصرف ۱۰۰۰ppm سولفات مس بیشترین مقدار بازیابی فلوتاسیون پیرولوزیت به ۸۳/۶درصد درpH=8افزایش می یابد.