سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه شکوه سلجوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه پیام نور
سیدرضا مهرنیا – دکتری زمین شناسی اقتصادی
سیدجواد مقدسی – دکتری زمین شناسی اقتصادی
آرش گورابجیری – دکتری زمین شناسی

چکیده:

طرح مطالعاتی پیش رو در منطقه چلمبر- ده بالا واقع در جنوب نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ خیارج( دانسفهان) و جنوب شهرستان بوئین زهرا با هدف بررسی مناطق امید بخش فلزی انجام گرفت. بدین منظور با استفاده از نتایج آنالیزهایدستگاهی که در بانک اطلاعات اولیه ناحیه مطالعاتی وجود داشت و با استفاه از پردازش های صورت گرفته،هم پوشانی عناصر با اعمال فرآیند درون یابی انجام گرفت. در ادامه برای تمامی عناصر و معیارهای ژئوشیمیایی ناحیه اقدام به اعمالکلاسه بندی با لحاظ کردن ۵ کلاس با شماره های ۱ تا ۵ گردید. در اعمال این نوع پردازش از تغییرات دو کمیت آماری میانگین و انحراف معیار بهره برده شد. در نتیجه فرآیند جدایش جوامع ژئوشیمیایی زمینه،آستانه،بی هنجاری مربوط به ۹ عنصر ژئوشیمیایی موجود به تفکیک صورت گرفت و فایل شبکه ای شده تولید شد و به منظور ارزیابی و تفسیر داده هایژئوشیمیایی،تکنیک ها و تحلیل های آماری به کار گرفته شد. بدین منظور ابتدا ماتریکس همبستگی بین عناصر موجود تعیین گردید،هیستوگرام ها،منحنی توزیع فراوانی تجمعی،دیاگرام های پراکندگی رسم گردید و با هدف دست یافتن به مکانی جهت طبقه بندی هر چه مناسب تر متغیرها و یا نمونه ها از روش آنالیز خوشه ای استفاده شد. مطابق با تحلیل پردازشهای صورت گرفته الگوی پیش داوری در مناطق امیدبخش با تکیه بر پتانسیل اکتشاف مقدماتی کانی های فلزی تهیه شد که این الگو مبتنی بر منطق بولین می باشد. در خاتمه چند منطقه به عنوان مناطق امید بخش فلزی شناسایی و معرفی شدند.