سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن تقی پور – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز
محمد مسافری – مرکز کشوری مدیریت سلامت NPMC دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه عل

چکیده:

ایمنی و بهداشت مواد غذایی و تاثیر آن برسلامتی یکی از مهمترین نگرانیهای عموم مردم جهان است و به همین دلیل در مقیاس جهانی تحقیقاتی که در ارتباط با آلودگی مواد غذایی به فلزات سنگین میباشد افزایش یافته است درحومه شهر تبریز به ویژه حومه غربی آن مزارع زیادی وجود دارد که به کشت محصولات زراعی مختلف از جمله سبزی و صیفی اختصاص داده شده است به دلیل اینکه در اطراف شهرهای بزرگی نظیر شهرتبریز منابع آنتروپوژنیک متعدد نظیر صنایع روان آبها و فاضلاب های شهری و صنعتیوجود دارد لذا نگرانی در ارتبا ط با الودگی خاک مزارع و درنتیجه محصولات زارعی محتمل است هدف از مطالعه حاضر بررسی خاک حومه غربی شهر تبریز از نظر احتمال آلودگی به فلزات سنگین نیکل و روی بود جهت انجام این مطالعه ۴۶ نمونه خاک به همراه نمونه های شاهد بهروش استاندارد تهیه و پس از هضم اسیدی با دستگاه جذب اتمی مورد آنالیز قرارگرفتند. براساس نتایج میانگین غلظت نیکل و روی نمونه های خاک برداشته شده به ترتیب ۳۸/۷۳mg/kg و ۹۸/۲۳mg/kg برحسب وزن خشک بدست آمد.