سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مجید وزیری – استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی واحدتهران مرکزی دانشگاه آزاداسلامی
فاطمه عرب احمدی – دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

امروزه نقش منحصربفرد پرستار درنظام ارایه خدمات بهداشتی بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است باتوسعه نقش پرستاران به عنوان ارایه کننده خدمات بهداشتی آنها درقبال اعمال خود مسئولیت بیشتری را می یابند ارتقا مسئولیت و اگاهی دانش پرستار به منظور بهبود ارایه خدمات درمانی ضرورت کسب اموزشهای علمی و مهارتی دقیق و بیشتری را طلب می نماید لزوم این اموزشها ارتباط هرچه بیشتر دانشجویان بابیماران راموجب میشود باتوجه به حقوق اصلی واساسی بیمار یعنیدریافت مطلوب خدمات درمانی ولزوم اموزش دانشجویان پرستاری حدود و مسئولیت های ناشی اززیان و ضررهای وارده ازاین رهگذر ضرورت تبیین مسئولیت مدنی دانشجویان پرستاری را ایجاب می کند این مقاله می کوشد تا باتوجه به منابع فقهی و حقوقی به ارایه حدود گستره ی مسئولیت مدنی دانشجویان پرستاری درقبال زیانهای واورده به بیمار که ناشی ازبی مبالاتی عدم مهارت بی احتیاطی رفتاروی و همچنین مسئولیت سرپرستاران درحی اموزش دانشجویان بپردازد تا ازاین طریق به ارتقا کیفیت ارایه خدمات بهداشتی ودرمانی شایسته و همچنین رعایت حقوق مسلم بیمار دست پیدا نماید