سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه میهن پرست – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی صنایع- سیستم وبهره وری، دانشگاه آزاداسل
ایرج سلطانی – عضوهیئت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
جواد جعفرپیشه – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،گروه صنایع-اصفهان-ایران

چکیده:

توسعه کارآفرینی نیازمند پیاده سازی سیستمی پویا،انعطاف پذیر، ودرعین حال نظام یافته است. درفضای کسب وکارامروزی سازمان هایی موفق به دستیابی به خلق و توزیع ارزش پایدارمی باشند،که به طور مستمر به نوآوری در طراحی مدل کسب وکارخودبپردازند. توسعه محصول جدید یکی ازمراحل اساسی فرایند نوآوری است دوفازاولیه فرایندتوسعه محصول جدید "فازصفرتوسعه" که عدم قطعیت درآن بسیارزیاد بوده وغیرساختاری ترین بخش توسعه است. تشخیص فعالیت هاو شاخص های مربوط به هریک،وتعیین میزان اهمیت واولویت بندی آنها، موجب کنترل موثرعدم قطعیت وفازی بودن این مرحله خواهدشد. بزرگترین تفاوت میان بازنده ها وبرنده هادرکیفیت اجرای فعالیت های فازصفر توسعه است ،این درحالی است که مدیران،فازصفر توسعه را به عنوان بیشترین و بزرگترین ضعف درنوآوری محصول برشمرده اند