سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه علیمحمدی – دانش آموخته صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود یقبانی – عضوهیات علمی بخش تحقیقات فن یومهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
فرزاد غیبی – عضوهیات علمی بخش تحقیقات فن یومهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

مسمومیت های غذایی مثل لیستریوسیس و بیماری های ناشی از ظهور پاتوژن های مقاوم به دارو (مانند استافیلوکوکوس اورئوس )، درسطح جهانی به عنوان مخاطرات محیطی در تامین غذا و سلامت ی انسان شناخته شده اند . از طرفی بازدارند ه های طبیعی بر علیهمیکروارگانسیم های پاتوژن در بسیاری از گیاهان کشف شده اند. در این بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره های مختلف بدست آمده ازپوست انار در دو محیط آزمایشگاهی و مواد غذایی بر علیه عوامل بیماریزای ناشی از مواد غذایی ارزیابی گردیده است . نتایج یک تحقیق انجام شده در این زمینه نشان داد عصاره ۸۰ درصدی متانولی پوست انار، بازدارنده ی بالقوه ای برای لیستریا منوسیتوژنز،استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کولی و یرسینیا اِنتروکولیتیکا محسوب می شود. حداقل غلظت بازدارندگی ع صاره مذکور در مقابل سالمونلا انتریتیدیس، ۴ میلی گرم در میلی لیتر بوده و باعث کاهش بیشتر از یک فاز لگاریتمی برای لیستریا منوسیتوژنز در ماهی طی نگهداری در دمای ۴ نیز گردیده است . آنالیزهای ترکیبات شیمیایی گیاهان، وجود بازدارنده های فعال را در پوست انار، شا مل ترکیبات فنولی و فلاوونوئیدها آشکار کرده است و فعالیت عصاره بدست آمده به میزان بالای ترکیبات فنولی نسبت داده میشود