سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اشرف کریمی نیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، گروه میکروبیولوژی، عضو هیات علمی
جاوید امینی –
محمدحسن حبیب الهی –

چکیده:

امروزه عوامل شیمی درمانی ضد میکروبی بطور وسیعی جهت کنترل عفونت های سیستم گوارشی بکار گرفته میشوند ولیکن در حال حاضر مصرف گسترده آنتی بیوتیک ها بدلایل پیدایش سوش های مقاوم به دارو و اثرات جانبی و توکسیسیته مزمن آنها چندان مورد رضایت نیست. باکتریهای پروبیوتیک از قبیل لاکتو باسیلوسها، دارای اثرات ضد میکروبی بر ضد باکتریهای پاتوژن رودهای می باشند. این باکتریها نقش خود را از طریق تولید اسیدهای آلی، پر اکسید هیدروژن، باکتریوسین و ممانعت از اتصال باکتریهای پاتوژن به مخاط روده اعمال می نمایند. روش کار: در این مطالعه چهار گونه مختلف لاکتوباسیلوس شامل لاکتوباسیلوس بولگاریکوس (PTCC 1332)، لاکتوباسیلوس کازئی (PTCC 1608)، لاکتوباسیلوس پلانتاروم (PTCC 1058) و لاکتوباسیلوس فرمنتوم (PTCC 1638) جهت بررسی فعالیت بازدارندگی آنها نسبت به چهار باکتری ایکولای ، استافیلوکک اورئوس، شیگلا دیسانتریه و سالمونلا پاراتیفی مورد آزمایش قرار گرفتند. در روش اول لاکتوباسیلوس ها بطور جداگانه روی محیط ام.ار.اس، بصورت نقطهای تلقیح و بمدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد قرار داده شدند. بعد از تشکیل کلنی ها هر پلیت با ۷ سی سی محیط کشت تریپتیکاز سوی آگار نیمه جامد (۰/۷۵ درصد آگار) تلقیح شده با ۰/۱ میلی لیتر از سوسپانسیون کشت میکروبی ۲۴ ساعت با هر یک از باکتریهای شاخص پوشانده شد. این عمل در مورد هر لاکتوباسیلوس و باکتری های مورد ازمایش بطور جداگانه انجام شد. پلیت ها بمدت ۲۴ ساعت در ۳۷C انکوبه شدند و فعالیت ضد میکروبی آنها با اندازه گیری قطر هاله ممانعت از رشد بررسی گردید در روش دوم از سوپرناتانت سوسپانسیون کشت ۴۸ ساعته از هر لاکتو باسیلوس در محیط ام.ار.اس، مایع غلظت های مختلف ۲، ۵/۵ و ۱۰ درصد از آن ها تهیه گردید و به روش ایجاد چاهک روی محیط کشت BHIA تلقیح شده و با هر باکتری پاتوژن مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین pH اسیدی سوسپانسیون توسط هیدروکسید سدیم تا ۷ تنظیم گردید و مجدداً آزمایشات تکرار گردیدند. نتیجه: مشخص گردید که رشد انتروپاتوژنها در حضور کلیه لاکتوباسیلوس ها متوقف شد و هاله های عدم رشد بین ۲۰ تا ۳۰ میلی متر مشاهده گردید. هر دو روش نتایج رضایت بخشی را نشان دادند یافته ها مشخص نمود که pH اسیدی هیچ تاثیری بر توانایی فعالیت ضد میکروبی لاکتوباسیلوس ها ندارد. بحث و تحقیق: اثرات ضد میکروبی لاکتوباسیلوسها بایستی در شرایط درون تنی و درمان بیماریها مورد ارزیابی قرار گیرند و تحقیقات گسترده تر و تکنولوژی نوین در جهت تهیه فراورده های مهم از پروبیوتیک ها صورت پذیرد.