سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر شریعتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، باشگاه پژوهشگران جوان
حمیدرضا پردلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، هیئت علمی گروه میکروبیولوژی
آنیا آهنی آذری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، هیئت علمی گروه میکروبیولوژی

چکیده:

عفونت های ایجاد شده توسط سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم عمدتاً با منشأ بیمارستانی هستند که شیوع آن در بسیاری از کشورهای جهان درحال افزایش است. از این رو تلاش های بسیاری جهت یافتن ترکیبات جدید به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک ها، صورت گرفته است. این مطالعه به منظور بررسی اثر ضد باکتریال عصاره های الکلی و استونی هسته خرما علیه سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم، انجام شد. روش بررسی اینگونه بود که عصاره های اتانولی و استونی هسته خرما هر کدام به طور جداگانه تهیه شدند. ۵۶ سویه استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های بالینی جدا و پس از انجام تست آنتی بیوگرام به روش کربی – بائر و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه ها، ۱۲ سویه مقاوم چند دارویی جهت تعیین حساسیت آنها به عصاره ها گزینش شدند. در مرحله بعد اثرات ضد باکتریال عصاره ها علیه سویه های جدا شده بر اساس قطر هاله ممانعت کننده از رشد با متد انتشار در آگار طی روش Disk-diffusion، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که عصاره های هسته خرما، اثر مهارکنندگی نسبتاً خوبی در مقابل رشد ۹ سویه از استافیلوکوکوس اورئوس از خود نشان می دهند که در این بین عصاره استونی مؤثرتر ارزیابی گردید. داده های حاصل از این بررسی حاکی از اثرات ضد باکتریال عصاره هسته خرما است، از این رو پیشنهاد می گردد که در زمینه شناسایی مواد ضد میکروبی هسته خرما و استفاده از آن در درمان بیماری ها به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک ها، تحقیقات بیشتری صورت گیرد.