سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راضیه دلیرفردویی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
محبوبه ضرابی – اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران
روحا کسرای کرمانشاهی –
ضرغام سپهری زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

سیکلوتیدها دسته ای بزرگ ازپپتیدهای حلقوی هستند و دارای ۲۸-۳۷ اسیدآمینه و یک موتیف ساختاری به نام Cyclic Cystine Knot (CCK) می باشند وجود این موتیف سببمقاومت و پایداری استثنایی سیکلوتیدها به حرارت مواد شیمیایی و انزیم ها شده است به گونه ای که آنها را برای کاربردهای دارویی بسیار مناسب ساخته است سیکلوتیدها به صورت ریبوزومی سنتز میشوند ودارای فعالیت های زیستی متنوعی از جمله فعالیت ضدمیکروبی فعالیت ضدتوموری ضدویروس نقص ایمنی اکتسابی و انتاگونیسم نوروتنسین می باشد هدف ازاین مطالعه بررسی اثرات ضدمیکروبی سیکلوتیدهای موجود درگیاه بنفشه معطربومی ایران برباکتری گرم منفی بیماریزای انسانی E.coli ATCC25922 و تعیی عمر قفسه ای آنها می باشد دراین مطالعه استخراج و خالص سازی نسبی سیکلوتیدها با روش جزگیری و استفاده ازستون SPE- C18 صورت گرفت