سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کیارضا معصومی – دانشگاه دولتی باکو- آذربایجان
محمدامین حجازی – دانشگاه دولتی باکو- آذربایجان
صولت اسلامی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران-منطقه شمالغرب وغرب
سیامک علیزاده – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران-منطقه شمالغرب وغرب

چکیده:

پروبیوتیک ها مکملهای غذایی میکروبی زنده ای هستند که زمانی که به مقدار کافی مصرف شوند می تواند اثرات سودمندی در سلامت میزبان ایفا نمایند. یکی از اثرات مفید باکتری های پروبیوتیک ،اثر ضدمیکروبی آن است . در این مطالعه هدف بررسی فعالیت ضد میکروبی باکتری های با پتانسیل پروبیوتیکی ،جداسازی شده از محصولات لبنی مناطق آذربایجان می باشد آزمایش شده است. در این تحقیق طیف بازدارندگی محلول روئی ۸۶ سویه باکتری لاکتیک اسید با استفاده از روش disc diffusion مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی فعا لیت بازدارندگی بر علیه پاتوژن های روده ای وباکتری های پاتوژن با منشا غذایی شامل ۷ سویه گرم منفی ومثبت شامل Escherichia PTcc1399 yersina Enterocolitica 1159, Listeria DSM20649, Bacillus subtilis, staphylocossus aureus 431 klabsiella و shigella flexneri به عنوان اندیکاتور مورد استفاده قرار گرفت .از ۸۶ سویه باکتری لاکتیک اسید، ۳۴ ایزوله جداسازی شده اثر بازدارندگی بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی نشان دادند. قطر هاله عدم رشد بین ۸ تا ۱۶ میلی متر تعیین شد. سویه لاکتوباسیلوس سیک طیف بازدارندگی وسیعی بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی نشان داد که از این میان بیشترین هاله عدم رشد مربوط به اندیکاتور klabsiella با ۱۶ میلی متر قطر تعیین شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که باکتری های بومی لاکتیک اسید جداسازی شده از محصولات لبنی دارای پتانسیل ضد میکروبی هستند واز این طریق می توانند نقش بسزایی در سلامت غذاهای تخمیری ومیزبان ایفا کنند.