سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده لیلا قاهری – دانشجوی کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاه
محمدعلی تاجیک قنبری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سعید رضائی –

چکیده:

قارچ پنی سیلیوم ازمهمترین قارچهای خاکزی دراکثر مناطق ایران می باشد این جنس درمصارف پزشکی داروسازی و درصنعت کاربردهای فراوانی دارد از بین ۶۷ نمونه خاک ازمناطق مختلف ایران درمجموع ۶گونه متفاوت با توجه به خصوصیات مورفولوژیکی اندازه گیری قطرکلنی بعداز۱۴روز رنگ اسپورتعدادانشعابات قارچ اندازه کنیدی کنید یوفور وفیالید شناسایی گردید مقدار قند آزاد شده حاصل ازآنزیم پکتیناز ازهرنمونه درروزهای مختلف ازروز چهارم تا سی و یکم به مدت یک ماه با معرف DNS اندازه گیری شده آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار EXCELانجام شد و آزمون مقایسه ای T-test تفاوت معنی داری درسطح ۵ درصد بین ایزوله ها نشان داد از بین گونه های موجود گونه P.nigricans بالاترین فعالیت و گونه P.communeکمترین فعالیت پکتینازی را دارند آزمون بیماری زایی نشان دادتمامی گونه های شناسایی شده توانایی بیماری زایی روی میوه مرکبات را داشته و گونه P.nigricans بیشترین اثرتخریبی روی میوه را دارد.