سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا فراهانی – کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
حسن رضا اعتباریان – استاد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
نوازاله صاحبانی – دانشیارپردیس ابوریحان دانشگاه تهران
حشمت اله امینیان – استادیارپردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار میوه های سیب با مخمر Pichia guilliermondii (A6) و سیلیکون (Si) سبب القاء واکنش های دفاعی می شود. بر اساس این تحقیق بیشترین مقدار ترکیبات فنولی در روز دوم پس از مایه زنی قارچ عامل بیماری مشاهده شد که در اثر تلفیق Si در غلظت ۱/۰% و مخمر A6 و قارچ عامل بیماری، Penicillium expansum F1، ایجاد شده بود. نتایج مربوط به اندازه گیری میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز نشان دهنده بیشترین میزان فعالیت در روز های ششم و هشتم پس از مایه زنی قارچ عامل بیماری بود که در اثر تیمار با Si و مخمر A6 ایجاد شده بود.