سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساره صالحی – کارشناسی ارشد گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد قم
سدعلی رضایی – کارشناس یارشد میکروبیولوژی
احمدعلی پوربابایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قم

چکیده:

تنوع زیستی مخمرها درمحیطهای اکستریم و کاربردآنهادرصنایع غذایی بسیار مورد توجه است آنزیم انورتاز درصنایع غذایی از اهمیت خاصی برخوردار میب اشد دراین پژوهش به بررسی فعالیت سینتیکی آنزیم انورتاز درسویه های مخمری جداشده از خاک شورمناطق قم و اراک پرداخته شد پس از جمع آوری نمونه خاک این مناطق کشت به روش پورپلیت درمحیط YPD Agar حاوی ۵ درصد نمک انجام شد و فعالیت آنزیم انورتاز به روش گلوکز اکسیداز اندازه گیری شد از ۲۷ سویه مخمری جداشده ۸ سویه دارای فعالیت انورتاز هستند بهینه فعالیت آنزیم انورتاز دردو سویه برتی K4,G5 به ترتیب در۶و۴٫۵PH و اپتیمم دمای فعالیت آنزیم به ترتیب دردمای ۶۵ و ۵۰ درجه سانتیگراد گزارش شد.