سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده الهام فرهنگ جو – کارشناس ارشد علوم گیاهی
بابک باباخانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
علی حاجی محمدی – کارشناس ارشد زراعت
سیده آزاده فرهنگ جو –

چکیده:

شوری خاک و آب رشد وعملکرد محصولات کشاورزی را کاهش میدهد جهت بررسی تاثیر تنش شوری برمیزان آنزیم آنتی اکسیدانی آسکوربات پراکسیداز درمرکبات آزمایشی درسال ۸۹ دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار به اجرا درآمد بدین صورت که میزان فعالیت آنزیم آنتی اکسیدانی آسکوربات پراکسیداز APX در۱۰ ژنوتیپ ناشناخته و ۲ رقم شناخته شده مرکبات ارقام کلئوپاترا ماندرین سوئینگل سیتروملو تحت تاثیر غلظت های مختلف کلرید سدیم درچهارسطح شامل صفرو۲و۴و۶دسی زیمنس برمتر مورد بررسی قرارگرفت دربررسی نتایج اثرات متقابل ژنوتیپ و سطوح شوری برفعالیت آنزیم آنتی اکسیدانی آسکوربات پراکسیداز اختلاف معنی داری درسطح P< 0.01 مشاهده شد همچنین اثرکلرید سدیم برروی ژنوتیپ های مختلف تحت تاثیر شوری تغییرات متفاوتی بسته به نوع پایه و ژنوتیپ درمیزان آنزیم آنتی اکسیدانی آسکوربات پراکسیداز APX بوجود آورد بیشترین فعالیت آنزیمی آسکوربات پراکسیداز درسطوح مختلف تیمارشوری نسبت به شاهددرسطح ۲و۴ دسی زیمنس برمتر مربوط به ژنوتیپ ۱۰ بود اما درسطح دسی زیمنس برمتر ژنوتیپ ۶ بیشترین فعالیت را آنزیمی نشان داد