سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شاهرخ جبراییلی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
سیدمهدی جعفری – هیئت علمی، گروهعلوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
حبیب اله میرزایی –
علیرضا قدس ولی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

مالت سازی یک فرایند پیچیده بیوتکنولوژی است که شامل مراحل خیساندن جوانه زنی و خشک کردن مالت سبز درشرایط کنترل شده دما و رطوبت می باشد دراین تحقیق لاین های مورد استفاده ۲-۸۸EBYT و ۴-۸۸-EBYT و ۶-۸۸-EBYT و ۱۴-۸۸-EBYT و ۱۷-۸۸-EBYT و ۲۰-۸۸-EBYT از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تهیه شدند پس از تهیه مالت از ۶ لاین مورد نظر به منظور بررسی کیفیت آنها عصاره گیری با آب گرم انجام شد و ویژگیهای کیفی عصاره مثل بازدهی استخراج عصاره آب گرم قنداحیا کننده ازت کل محلول و PH عصاره بررسی گردید نتایج آنالیز واریانس نسان داد که طی فرایند مالت سازی قدرت دیاستاتیک و میزان فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز درهمه لاین ها افزایش یافت همچنین ارزیابی ویژگیهای کیفی عصاره حاصل از مالت لاین های مختلف جو مورد مطالعه حاکی از آن بود که لاین ۲۰-۸۸-EBYT بیشترین میزان بازده استخراج آب گرم ۵۱/۳۶۲ لاین ۲۰-۸۸-EBYT بیشترین میزان قند احیا gr/L مالتوز ۶۱/۲۳۰ لاین ۴-۸۸-EBYT بیشترین میزان ازت محلول عصاره ۰/۷۱۵% و لاین ۱۷-۸۸-EBYT بیشترین میزان PH عصاره ۵/۹۲۳ را داشت.