سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرنوش عیوقی – تهران، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،
محسن برزگر –
محمدعلی سحری –

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی اجزای تشکیل دهنده و فعالیت آنتی رادیکالی اسانس گیاه بابونه ی شیرازی ( Matricaria chamomilla ) بود. ابتدا اسانس با دستگاه GC/MS تجزیه و اجزای شیمیایی آن شناسایی شد . ۴۷ ترکیب (مجموعا ٪ ۲/ ۹۸ ) در اسانس با بونه ی شیرازی وجود داشت کهترکیب های عمده آن عبارت اند از : (% ۱۹ / α- (۸/۷ %) ، α-Bisabolol oxide A (10/21 %) ،Guaiazulene (10/57 %) ،(E)-β-Farnesene (24 Farnesene و (% ۲۷ / α-Bisabolol (7 . فعالیت آنتی رادیکالی اسانس با دو آزمون رادیکال ۲ و ۲- دی فنیل ۱- پیکریل هیدرازیل ( DPPH ) وبتاکاروتن / لینولئیک اسید بررسی شد. در اولین آزمون مقدار EC50 اسانس ۱/۳۱ mg/ml ± ۳/۱۹ به دست آمد. در آزمون بتاکاروتن / لینولئیک اسید، فعالیت آنتی رادیکالی اسانس در غلظت ٪ ۹/ ۰ تقریبا با ۰/۱ ٪) BHT ) برابر بو د. نتایج نشان داد که اسانس بابونه ی ش یرازی می تواند به عنوان آنتیاکسیدان طبیعی عمل نموده و پس از آزمایش های تکمیلی به مواد غذایی اضافه گردد