سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمانه ممشلو – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
علیرضا صادقی ماهونک – استادیاران گروهعلوم و صنایع غذایی
محمد قربانی –
مهران اعلمی –

چکیده:

دراین پژوهش ویژگیهای آنتی اکسیدانی و میزان کل ترکیبات فنولی میزان ازگیل Mespilus germanica L با حلالهای استون متانول و اتانول ۸۰ درصد و آب مورد ارزیابی قرارگرفت بالاترین میزان ترکیبات فنولی با استون ۸۰ درصد و پس از آن با متانول اتانول وآب حاصل شد مقدارکل ترکیبات فنولی عصاره ی استونی برابر با ۷/۴۳۷ گرم معادل گالیک اسید در ۱۰۰ گرم ماده خشک بود فعالیت آنتیا کسیدانی عصاره ها با آزمونهای به دام اندازی رادیکال های آزادDPPH قدرت احیا کنندگی آهن ۳ ظرفیتی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل بررسی شده و با آنتی اکسیدان سنتزی BHT مقایسه گردید عصاره استونی بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را درتمام آزمونهای انجام شده نشان داد بعلاوه تاثیر دما ۵۰ و ۱۰۰ درجه سانتی گراد وPH 7و۵و۳و۹ روی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره مورد بررسی قرارگرفت درفعالیت آنتی اکسیدانی عصاره دردمای ۵۰ درجه سانتی گراد تغییری حاصل نشد و بالاترین پایداری عصاره در PH برابر ۵ بود براساس نتایج حاصله میوه ازگیل بهعنوان منبعی از انتی اکسیدانهای طبیعی شناخته شد.