سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعیده عربشاهی دلوئی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
ویدا مردانی قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

دراین تحقیق مقدار کل ترکیبات فنولی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره های فنولی استخراج شده از برگ دو گیاه شاتوت Morus indica L.) و نعنا(Mentha spicata L مورد ارزیابی قرارگرفت عصاره برگ گیاه نعنا از بازده استخراج و مقدار ترکیبات فنولی بیشتری درمقایسه با عصاره برگ شاتوت برخوردار بود مقدار کل ترکیبات فنولی درعصاره های برگ شاتوت و نعنا به ترتیب ۱۳۰/۵ و ۱۵۸/۷۵ میلی گرم معادل اسید گالیک درهر گرم عصاره خشک بود فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها در غشای گلبولهای قرمز انسانی بررسی شد نتایج حاکی از آن بود که عصاره های فنولی منجر به کاهش میزان تشکیل مواد واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید طی فرایند اکسیداسیون غشای گلبولهای قرمز شدند. علاوه براین عصاره های فنولی با محافظت از گلوتاتیون ها GSH دربرابر فراینداکسیداسیون ظرفیت آنتی اکسیدانی غشای گلبولهای قرمز را افزایش دادند در بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره ها هر دوعصاره به خوبی توانستند مانع از رشد باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی شوند.