سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی پورامیر – دانشیار بیوشیمی بالینی گروه بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی باب
زهرا گلی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی

چکیده:

پوست مرکبات به عنوان محصول فرعی صنایع آب میوه ، یک منبع آنتی اکسیدانی طبیعی در حال تحقیق می باشد . و در مطالعه حاضر فعالیت آنتی اکسیدانی پوست داخلی ( مزوکارپ ) نارنج در مدل بیولوژیک مورد بررسی قرار گرفت . مزوکارپ با متانول عصاره گیری شد و فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره با روش سنجش FRAP سنجیده شد . برای بررسی اثر بازدارنده عصاره بر اکسیداسیون لیپیدی گوشت خام و پخته ماهی از تست TBARS استفاده شد . در تست FRAP مشخص شد که این عصاره دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بالایی بوده و با افزایش غلظت عصاره این فعالیت افزایش می یابد . در تست TBARS ( بلند مدت تا ۱۴ روز و کوتاه مدت تا ۹۰ دقیقه ) نشان داده شد که با افزایش غلظت عصاره ، میزاناکسیداسیون لیپیدی کاهش می یابد . بنابراین استفاده از این عصاره به عنوان یک منبع طبیعی آنتی اکسیدانی برای جایگزینی آنتی اکسیدان های سنتتیک در صنایع پیشنهاد می شود