سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهلا سلمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
علیرضا صادقی ماهونک –
مهران اعلمی –
محمد قربانی –

چکیده:

هدف ازاین مطالعه بررسی توان آنتی اکسیدانی عصاره های استونی و اتانولی میوه ولیک به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی بود در این تحقیق میزان کل ترکیبات فنولی فلاونوئیدی آنتوسیانینی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های اتانولی و استونی میوه ولیک مورد بررسی قرارگرفت سنجش میزان فنل ها فلاونوئیدها و آنتوسیانین های تام به روش اسپکتروفتومتری صورت گرفت و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها به روش مهار رادیکالهای آزاد DPPH اندازه گیری شد دراین میان عصاره استونی بیشترین میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی را نشان داد که به ترتیب ۸/۲۲۵ و ۵/۳۲ میلی گرم در ۱ گرم ماده خشک بود نتایج انی مطالعه به خوبی نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی این میوه با میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئیدهای تام رابطه مستقیم دارد.