سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه عرب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
ایران عالم زاده – استاد دانشگاه صنعتی شریف
ویدا مقصودی – استادیار

چکیده:

سبوس برنج یکی ا زمهمترین محصول فرعی تولید برنج می باشد دراین تحقیق فعالیت آنتی اکسیدانی دو گونه برنج ایرانی فجر و طارم با سه حلال متانول اتانول و اتیل استات و به روشهای تعیین کل محتوی فنلی و به دام اندازی رادیکال آزاد مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد عصاره متانولی برنج فجر بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را دارد میزان کل محتوای فنلی این سبوس ۳/۳۱ میلی گرم گالیک اسید به گرم سبوس بوده ودرغلظت ۵۰ میلی گرم برمیلی لیتر از عصاره سبوس برنج میزان به دام اندازی رادیکال آزاد DPPH %93/91 می باشد این نتایج نشان دادند که عصاره های متانولی سبوس برنج آنتی اکسیدانهای بالقوه به شمار می آیند.