سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد مختاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار،گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار، ایرا
امیرحسین الهامی راد –
محمدحسین حدادخداپرست – دانشگاه فردوسی مشهد
سیدحسین استیری –

چکیده:

پلی فنلهای موجود درعصاره سبوس برنج گروهی از انتی اکسیدانهای طبیعی می باشند از مهمترین این ترکیبات اریزانول است که فعالیت انتی اکسیدانی آن نسبت به آلفا توکوفرول درممانعت از اکسیداسیون ۶ برابر می باشد گاما اریزانول ترکیبی از استرهای فرولیک اسید و تری ترپن الکها است که درسبوس برنج وجود دارد دراین پژوهش فعالیت انتی اکسیدانی دوگونه سبوس برنج بومی استان اصفهان با نامهای زاینده رود و سازندگی با حلال متانول با روشهای تعیین کل محتوای فنلی و خاصیت گیرندگی رادیکال آزاد مورد بررسی قرارگرفت تجزیه و تحلیل آماری برپایه طرح کاملا تصادفی و مقایسه میانگین ها با ازمون دانکن درسطح احتمال ۰۱ / ۰ ( p<0.01 با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام شد و آزمونهای ۳ بار تکرار گردیدنتایج نشان داد عصاره متانولی سبوس برنج سازندگی دارای بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی بود و میزان کل ترکیبات فنلی آن ۴۰/۳۹۹ppm اسید گالیک درگرم سبوس برنج بود همچنین عصاره متانولی سبوس رقم سازندگی خاصیت آنتی اکسیدانی بالایی داشت.