سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا بیدخوری – مسئول مقاله دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری واحد بین الملل دانشگاه ف

چکیده:

بدون شک بستر محیطی زمینه ساز ارتکاب بسیاری از جرایم مشهود در کشور می باشد ، که با شناختن دقیق و تحلیل این نقاط کور می توان راه را بر ارتکاب این جرایم تا حدود زیادی مسدود نمود .یکی از عمده جرایمی که در شهر مشهد ذهن بسیاری از صاحب نظران را به خود مشغول نموده است مواد مخدر ) چه در بحث خرید و فروش آن و چه درمورد آلودگی به انواع آن ( می باشد و لازم است تا مسئولین امر با شناخت مناطق جرم خیز زمینه ارتکاب را کمتر نمایند. بر همین اساس و در راستای رسالت دانشگاه در انجام تحقیقات علمی و کاربردی پژوهش حاضر انجام گردید . در این تحقیق با استفاده از آمار جمع آوری شده از تعداد ۰۱۱ زندانی محکوم شده که در زندان مرکزی مشهد طی محکومیت می نمایند ، اطلاعاتی از قبیل میزان آلودگی مناطق مختلف شهر مشهد از لحاظ جرم خیزی ، سن خلاف کاران ، محل ارتکاب جرم ، تعداد سوابق کیفری ، محل رشد شخصیت زندانی ، وضعیت تاهل ، میزان محکومیت و فاصله محل رشد تا محل جرم استخراج گردید ، سپس با تقسیم بندی شهر مشهد به ۹ منطقه جغرافیایی نقاط جرم خیز با استفاده از نرم افزار GIS مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفت . نتایج این پژوهش می تواند در اقدامات تامینی نیروهای انتظامی و امنیتی ، برنامه ریزی شهری ، فرهنگ سازی در جهت تعدیل ارتکاب جرایم مواد مخدر ، هوشیار سازی والدین در جهت مراقبت های بیشتر از فرزندان و … مورد استفاده قرار گیرد