سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد محمدی – کارشناسی ارشدمهندسی معماری،مدرس دانشگاه، عضو انجمن نخبگان معماری ایران
محمد رحمانی قصبه – دکتری تخصصی معماری دانشگاه برلین آلمان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مهدیشهر
حسن نورانیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مهدیشهر، معاونت بازسازی مسکن روستایی بنیادمسکن استان سمنان

چکیده:

تشکیلات فضایی علاوه بر ابعاد سهگانه تعریف شده و عنصر زمان، دارای بعد جدیدی می باشد که رویدادهای رفتاری انسانها را شامل میشود. بر این اساس الگوریتم فضایی متعادل و پیچیدهای شکل خواهد گرفت که از طرفی دارای ۴بعد منطقی و منضبط میباشد و از دیگر سوی، متشکل از یک بعد بدون ساختار، از لحاظ منطق است. عامل جریان در نظر معماران و طراحان شهری از دو منظر ماهیتی و کالبدی مورد توجه قرار میگیرد. از حیث ماهیت، محیط زندگی انسان در فضایی با جریان اجتماعی تعریف شده است که حامل پیامها و سنتهای رفتاری مرتبط با فضای فرهنگی جامعه و محیط کالبدی پیرامون میباشد. برخی از جریانات رفتاری هستند که در یک جامعه، موجب پدید آمدن فضاهای اجتماعپذیر و دموکراتیک خواهند شد. این نوشتار سعی دارد، با بررسی تعاملات منطقی شکل-گرفته، بین محیط کالبدی و فضای رفتاری ساکنین، تأثیرات این دو مقوله را در شکلگیری فضاهای اجتماعپذیر و بروز رفتارهای جمعی، مورد تدقیق قرار دهد. این مقاله، از روش تحقیق توصیفی تحلیلی استفاده میکند که از نظر منطق، قیاسی و تطبیقپذیر با – نگرشی به گذشته است. همچنین از مرور متون و منابع در بستر مطالعات کتابخانهای نیز سود خواهد برد