سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرجان سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز
فریدون رادمنش – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مدیریت کیفی یکی از بخش های مهم مدیریت جامع منابع آب بوده که ارتباط بین منابع آب ومحیط زیست را برقرار می کند.فعالیتهای مختلف انسانی به آب وابسته می باشد. به همین دلیل تمدنها بطور غالب در مجاورت منابع آبی رشد وگسترش یافتند این مسئله سبب پیشرفت در منابع آبی می گردد(آتکوان وهمکاران ۲۰۰۴ ). با توجه به اهمیت بالای رودخانه ها از حنبه های مختلف، مطالعه آنها بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله کیفیت آب رودخانه دز درایستگاه حرمله جهت استفاده در بخش کشاورزی و شرب توسط شاخص های کیفیت آب استرالیا ،۱ اوکلاهاما، فائوو نمودار شولر مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به رده بندی صورت گرفته بر اساس شاخص های کیفی نامبرده، نتیجه حاصله، مطلوب بودن آب مذکور جهت آبیاری در صورت مدیریت کنترل شوری و استفاده از زهکشی مناسب زمین واز لحاظ شرب دررده قابل اطمینان می باشد. در این تحقیق رابطه کل مواد جامد محلول با دبی و شوری توسط نرم افزار اکسل در مدل های مختلف بررسی گردید و ضرایب همبستگی مدل های مختلف برازش داده شده به دست آمد. نتایج نشان داد که ضریب تبیین هر چهارمدل رگرسیونی (خطی، جمله ای، توانی و لگاریتمی) میان هدایت الکتریکی و غلظت مواد جامد محلول آب برازش مناسبی دارند.و نمایانگر صحت ورابطه قوی میان این متغیر ها در این دوره می باشد.