سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی معاضد – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
فریدون رادمنش – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
مرجان سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهوا ز

چکیده:

مدیریت کیفی یکی از بخش های مهم مدیریت جامع منابع آب بوده که ارتباط بین منابع آب و محیط زیست را برقرار میکند. فعالیتهای مختلف انسانی به آب وابسته است. به همین دلیل تمدنها بطور غالب در مجاورت منابع آبی رشد وگسترش یافتند این مسئله سبب پیشرفت در منابع آبی میگردد (آتکوان وهمکاران ۲۰۰۴ ). با توجه به اهمیت بالای رودخانه ها از . حنبه های مختلف، مطالعه آنها بسیار حائز اهمیت است در این مقاله کیفیت آب رودخانه دز درایستگاه حرمله جهت استفاده در بخش کشاورزی و شرب توسط شاخص های مختلف کیفی از جمله: کیفیت آب استرالیا ، اوکلاهاما، فائوو PT نمودار شولر مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به رده بندی صورت گرفته بر اساس شاخص های کیفی نامبرده، نتیجه حاصله، مطلوب بودن آب مذکور جهت آبیاری در صورت مدیریت کنترل شوری و استفاده از زهکشی مناسب زمین و از لحاظ شرب دررده قابل اطمینان می باشد در این تحقیق رابطه کل مواد جامد محلول با دبی و شوری توسط نرم افزار اکسل در مدل های مختلف بررسی گردید و ضرایب همبستگی مدل های مختلف برازش داده شده به دست آمد. نتایج نشان ۰ جملهای، توانی ولگاریتمی) میان هدایت الکتریکی و غلظت مواد جامد محلول آب ، داد از چهار مدل رگرسیونی (خطی ضریب تبیین خطی دارای بیشترین برازش است. و این روابط نمایانگر صحت و رابطه قوی میان این دو متغیر در این دوره می باشد