سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

توحید اخلاقی – دکتری ژئوتکنیک، استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تبریز
حسن پناه پور – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه تبریز
فرهاد درخشی نژاد – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

استفاده از شمع به عنوان المان پایدارکننده در دهههای اخیر متداول شدهاست. شمعهایی که برای پایدارسازی شیروانیها مورداستفاده قرار میگیرند به علت قرارگرفتن در معرض نیرویجانبی ناشی از حرکت افقی توده خاک مجاور آنها شمعهای پاسیو نامیده میشوند. تحلیل این شمعها به دلیل وابستگی نیروی وارد بر آنها به حرکت خاک که خود این حرکت تحت تاثیر حضور شمع قرار دارد از پیچیدگی بالایی برخوردار است. یکی از مسائل مهم در بررسی پایداری شیروانیهای تثبیتشده با شمع، بدستآوردن فشار حدی خاک بر المان شمع در اثر لغزش توده خاک مجاور آن می باشد. هنگامی که شمعها در زمینهایینصب می شوند که در آنها تغییر شکلهای پلاستیک مانند زمین لغزشها وجود دارند فرض بر این است که افزایش پایداری ناشی از نصب المان شمع به علت خاصیت بازدارندگی در مقابل تغییرشکلهای پلاستیک میباشند. بنابراین استفاده از شمعبرای تثبیت شیروانیها معمولا در گروههای چند شمعی صورت میگیرد، در نتیجه فشار حدی وارد بر شمعها به تعداد و آرایش آنها در گروه بستگی دارد. در این مقاله از روش تغییر مکان با استفاده از نرم افزار FLAC3D در یک محیط سه بعدی برای بررسی مکانیسم انتقال نیرو از خاک لغزنده به شمعها، در گروهای چندشمعی بهره گرفته شده است. در این راستا مطالعات عددی برای بررسی تاثیر تعداد شمعها در شیروانی بر مکانیسم انتقال نیرو از توده لغزنده به شمعها، تحت اثر رفتار غیرخطی خاک انجام گرفته است. نتایجبررسیها نشان میدهد که نیروی وارد به المان شمع در اثر لغزش توده خاک، به طور چشمگیری به تعداد شمعها در گروه وابسته میباشد. در این روش، بارگذاری شمعها به وسیله اعمال جابجایی به مرزهای مدل برای شبیهسازی حرکت توده خاک در زمین لغزشها انجام میگیرد.