سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید محمد روحانی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
سید محمد علی حسینی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
محمد مهدی حیدری – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خو

چکیده:

در این مقاله یک شمع مجزا به همراه گروهی از شم عهای دارای سطح مقطع متغیر به وسیله ی روش اجزاء محدود غیر خط ی و تحت شرایط کرنش مسطح (تغییر شکل نسبی مسطح) مورد تجزیه و تحلیل قرا ر گرفت هان د. هر ردیف ی از گرو ه شمع های درمسیرعرضی به نواری هم ارز(معادل) با حجمی مساوی با تعدادکل شمع ها تبدیل شده است. بالای شمع ها به یک سرپوش صلب (سخت) شمع متصل شده به طوری که تحت بار برخاست uplift هر یک از شم عها متحمل جابجایی عمودی یکسانی م یشوند.سرپوش،شمع و خاک به چهار عنصر ایزوپارامتری گره دار تجزیه شد هاند. خاک بوسیل هی معیار تسلیم دراکر- پراگربه صورت یک محیط دارای خاصیت ارتجاعی- خمیری در آمده است. منحن یهای بار- تغییرمکان برای ی ک شم ع منفر د فراهم شد هاند، و یک شمع مجزاازگروهی از شمع ها انتخاب شده است.تاثیرسطح مقطع سطح مقطع متغیر بر روی منحن ی با ر تغییرمکان نیز مورد تحلیل واقع شده است. ظرفیت حمل بار دارای سطح مقطع متغیر بیش از بارشمع دارای میله ی مستقیم که حجم بتنی یکسانی دارد می باشد .اندر کنش بین شمع ها در فاصله بندی نزدیک ترو حداقل در فاصله بندی بالاتر بیشتر یافت شده است واین امربه تغییرمکان بیشتر یک شمع دریک گروه منجر می شود.ظرفیت حمل بار یک شمع منفرد بیش از یکبار شمع در یک گروه در شم عهای تحت بار برخاست uplift و دارای سطح مقطع متغیر است. ظرفیت حمل بار گروهی از شمعها بیش از یک شمع منفرد یافت شده است.