سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش پورجعفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی دانشگاه زنجان
رضا مهین روستا – دکتری ژئوتکنیک

چکیده:

مصالح دانه ای به علت تغییر رفتا رمکانیکی در طول اشباع شدن ممکن است تغییر مکان زیادی را متحمل شوند چنانچه خاکی تحت اثر اشباع شدن از خود کاهش حجم نشان دهد این امر نشست خاک موردنظر شده و به این ترتیب فرونشست )collapse settlement اتفاق می افتد دراین مقاله سعی شده است که عوامل و فاکتورهای تاثیر گذار برپدیده ی فرونشست برروی مصالح ماسه ای با استفاده از ازمایش مقاومت برشی سه محوری بررسی شود. برای این منظور ابتدا آزمایشهای شاخص جهت شناخت خصوصیات فیزیکی مصالح ماسه ای صورت گرفت پس از این مرحله با تهیه نمونه به بررسی اثر فاکتورهایی چون تنش همه جانبه و سطح تنش برشی برروی میزان فرونشست مصالح پرداخته شده ست.