سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد خورسندی اقایی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورتهران
سیدحسیت قریشی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورتهران

چکیده:

دراین مقاله پدیده فرونشست زمین وپدیده های درز و شکاف حاصل از این پدیده د رجنوب نیروگاه شهید مفتح همدان به صورت موردی و در مقایسه با فروچاله های موجود دشت تحقیق شده است در دشت همدان از سال ۱۳۷۲ به علت بهره برداری آب زیرزمینی بیش از توان ابخوان و بهره برداری از سنگ کف کارستی آن تا کنون فروچاله های متعددی با ابعاد مختلف ایجاد شده است که متعاقب آن طرحهای تغذیه مصنوعی عدیده ای در دشت مطالعه و اجرا شده که در مورد طرح تغذیه مصنوعی جنوب فرودگاه فرونشست زمین در استخرهای تغذیه روی داده است که دراین تحقیق مشخصات هندسی جهت، عمق، طول و عرض درزو شکافهای ایجاد شده استخرهای تغذیه اندازه گیری و از آب چاههای بهره برداری محوطه طرح و آب استخرهای تغذیه نمونه برداری و تجزیه شیمیایی شده و نتایج آنها با هم مقایسه گردید. نتایج حاصل ازت حقیق گویای وجود لایه های ریزدانه در ساختمان زمین شناسی ابخوان است که جابجایی آنها با وجود بهره برداری بی رویهآب زیرزمینی و در درازمدت انجام گرفته و در محل طرح تغذیه مصنوعی مورد نظر این تحقیق تفاوت کیفیت آب تغذیه و اب آبخوان و واکنش آنها نسبت به یکدیگر به ناپایداری وتحرک بیشتر رسوبات دانه ریز منجر شده و افزون بر آن عدم رعایت اصول هیدرولیک آب زیرزمینی در ساختمان چاههای تغذیه باعث ایجاد جریان اشفته و جابجایی شدید رسوبات دانه ریز شده است که در نهایت فرونشت موضعی در محل طرح را ایجاد نموده است که افزون بر فرونشست مداوم و گسترده دشت همدان در دیگر مناطق آن با خصوصیات زمین شناسی مشابه می باشد.