سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فرانک مطلبی – کارشناس خصوصی سازی شرکت رجاء – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران
سارا شرکاء – کارشناس خصوصی سازی شرکت رجاء – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران
سید محمد راشدی – عضو هیئت مدیره شرکت رجاء

چکیده:

بررسی فرهنگ سازمان مدیران را قادر می سازد تا ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی و در جهت بهبود وضعیت عمل نمایند. همچنین اولویت بندی مسائل و مقایسه گروههای کاری و بخشها نیز از طریق شناسایی فرهنگ حاکم بر سازمان انکان پذیر می شود . در این مقاله از مدل دنیسون که مدلی به نسبت جدیدتر و کاملتر است برای شناخت فرهنگ شرکت قطارهای مسافری رجاء استفاده شده است. ای مدل فرهنگ سازمانی را بر اساس ۴ بعد درگیر شدن در کار ، سازگاری ، انطباق پذیری و ماموریت یا رسالت مورد ارزیابی قرار می دهد. برای ارزیابی هر یک از ایعاد چهارگانه مذکور ، سه شاخص تعریف شده است . در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده اسن. پس از تعیین جامعه و نمونه آماری ، پرسشنامه دنیسون در سه حوزه معاونت اجرایی فنی و حوزه ستادی توزیع شد . د نهایت وضعیت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون ترسیم شده است.