سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن کامرانی – شرکت برق منطقه ای تهران
محمدعلی بابایی زکلیکی – دانشگاه الزهرا ایران

چکیده:

شناسایی فرهنگ موجود و تجزیه و تحلیل شکاف فرهنگ موجود و مطلوب تنها در پرتو مطالعه علمی ، دقیق و جامع که با حمایت مدیریت همراه باشد، امکانپذیر است. در این مقاله در راستای رعایت روش علمی تحقیق،محقق، کار خود را با یک پرسش آغازین شروع نموده است. که عبارتست از: عواملی که نقش تعیینکننده و موثری در فرهنگ سازمانی شرکت برق منقطه ای تهران دارند، چیست؟ به عبارتدیگر،آیا شاخص های فرهنگ سازمانی در شرکت برق منقطه ای تهران رضایتبخش است؟ برای این منظور، مدل تحلیلی کاربردی دنیسون که به نوعی می تواند بیانگر نیمرخ شاخص ه ا و مؤلفه های فرهنگ سازمانی باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش با بکارگیری مدل مزبور، عواملی که نقش تعیین کننده و موثری در شرکت برق منقطه ای تهران دارند ، در ابعاد چهارگانه( ماموریت سازمانی، تعلق سازمانی، ثباتسازمانی و انطباق پذیری سازمانی ) بررسی و تشریح می گردد. میانگین محاسبه شده با انحراف معیار آن نشان می دهد که دیدگاه پاسخگویان در شرکت برق منطقه ایتهران در مورد ابعاد چهارگانه درگیر شدن در کار ؛سازگاری؛ انطباق پذیری؛ رسالت و ماموریت بالاتر از حد متوسط (یعنی عدد ۳) بوده، و در مجموع مثبت ارزیابی شده است