اینک مشخصات تعدادی از انواع کتابهای مرجع که در کتابخانه ها کاربرد دارند. آورده می شود:

* فرهنگها

فرهنگها، صورتی است الفبایی از معنا و مفهوم لغات یک یا چند زبان به انضمام اطلاعات لازم درباره هر یک از لغات شامل طرز تلفظ، شیوه املا، ریشه لغت، مترادفات، موقعیت دستوری (هویت) و …، فرهنگها بواقع کلیدی برای راه یافتن به معانی لغات، نحوه تلفظ، طرز نوشتن، مترادفها و موارد کاربرد واژگان یک یا چند زبان است. فرهنگها، صورتهای مختلف دارند و از نظر کیفیت بیان معانی لغات به عناوین مختلف نامگذاری می شوند.

صورتی از آن، فرهنگهای عمومی نام دارد که مفاهیم کلیه لغات را بدون در نظر گرفتن زمینه  موضوعی آنها بیان میکند مانند: فرهنگ معین، فرهنگ عمید، فرهنگ آنندراج، فرهنگ جهانگیری، فرهنگ رشیدی، فرهنگ آکسفورد، فرهنگ و بستر، فرهنگ لاروس، فرهنگ حیم، فرهنگ کامل آریانپور صورت دیگر فرهنگها، فرهنگهای موضوعی نام دارند که لغات خاص یک یا چند موضوع را معنی و توصیف می کنند مانند: فرهنگ سیاسی، فرهنگ ادبیات فارسی نوع دیگری از آن، فرهنگ اصطلاحات گفته میشود و شامل مجموعه هایی است که واژگانی را -که از عرف عام به عرف خاصی نقل شده اند -در خود دارند

مانند اصطلاحات منطق و فلسفه و کلام و تصوف. فرهنگها، صورت دیگری نیز دارند که به آن واژه نامه نیز میگویند و معمولاً در آخر پارهای از کتابها می آید و مفهوم و معنای واژه های تخصصی به کار گرفته شده در آن کتاب را، توضیح میدهد. کشف اللغات یا واژهنامه آخر کتابها، صورتی از آن است. گاه اسامی و لغات خاص یک کتاب به صورت فرهنگ مستقلی تدوین می شود مانند اعلام قران یا فرهنگ دیوان شاعران.