سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

میرمحمد موسوی زاده – کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
ستاره موسوی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی درس

چکیده:

از نگاه بیشتر صاحبنظران اقتصادی کارآفرینی مههم ترین منبع نوآوری اشتغال زایی و رشد و توسعه می باشد به عبارتی تعمیق و گسترش فرهنگ کارافرینی به عنوان یکی از نیازهای ضروری جامعه نیازمند توجه اساسی به امر اموزش دراین زمینه میباشد پژوهش حاضر به منظور شناسایی و بررسی فرصت ها و تهدیدهای پیش روی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های اصفهان و همدان درحوزه کارافرینی انجام شده است فرصت ها و تهدیدهای آموزشی و پژوهشی درچهارمقوله دانش کارافرینی توانش کارافرینی نگرش کارافرینی وخلاقیت کارافرینی موردب ررسی قرارگرفته است این تحقیق از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است به منظور گردآوری داده ها از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است از مصاحبه نیمه سازمان یافته و با سوالهای از قبل تعریف شده برای گردآوری بخشی از داده ها و ازپرسشنامه محقق ساخته نیز برای گردآوری بخش دیگر استفاده شده همچنین روایی پرسشنامه از طریق نظرات متخصصان وکارشناسان بررسی شده پایایی پرسشنامه نیز ازطریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و ۰/۹۶ براورد شده است.