سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زینب مندعلی زاده – کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
حبیب هنری – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی فرصت ها و چالشهای خصوصی سازی درورزش کشور از دیدگاه صاحبنظران ورزشی و ارایه راهکارهای اصلاحی است روش تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع کاربردی است نمونه آماری این پژوهش را ۶۴نفر از اساتید مدیریت ورزشی و مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی تشکیل میدهد جمع آوری داده ها بصورت کیفی مصاحبه و کمی با ا ستفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دست امد روایی پرسشنامه توسط ده نفر از متخصصان تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۵ حاصل شد درابتدا این مقاله به بررسی فرصت های زیربایی برای خصوصی سازی درورزش کشور و سپس به بررسی موانع این بخش می پردازد تا با شناسایی این عوامل راه برای توسعه اقتصادی هموار شود از مهمترین فرصت های خصوصی سازی بازار گسترده داخلی علاقه جوانان و اقبال عمومی به ورزش و وجود جاذبه های توریسم و گردشگری و از مهمترین چالشهای خصوصی سازی ضعف مدیریت درجذب حامیان مالی تعدد سیاست ها و تعارض بین آنها و شکاف میان سیاست و عملکرد برنامه رییز درسازمان های دولتی و خصوصی نتیجه گیری شد.