سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مرتضی خسرویان – شرکت خدمات مهندسی برق ( مشانیر) – خطوط

چکیده:

ا نسنجی فرص تهایی در جهت صرف هجویی انرژی وجلوگیری از اتلاف آن از مه مترین مقول ههایی است که متخصصان صنعت برق با آن مواجه هستند. با توجه به این امر یکی از عوامل حائز اهمیت در مسیر خطوط انتقال انرژی با وجود گوناگونیشرایط جوی و محیطی تلفات کروناست، چنان که وجود ناهمواری و نقاط تیز در سطوح هاد یها و تجهیزات فشارقوی به دلیلشک لگیری حداکثر شدت میدان الکتریکی، این تلفات را به شدت افزایش داده و در نتیجه آن اتلاف انرژی در این نقاط قابلملاحظه خواهد بود. آگاهی و آشنایی کامل با محاسبات این میدا نها در نقاط تیز و ناهموار و اثرات آن در محیط زیست و تولیدنویزهای صوتی و رادیوئی با توجه به عبور خطوط انتقال انرژی از مناطق مختلف و پهن هبندی آب و هوایی کشور و همچنین ارتباط آن در ازدیاد تلفات اهمی، کمک شایانی در ساخت بهینه انواع تجهیزات فشارقوی، مراقبت و نگهداری ویژه از هاد یهایخطوط انتقال انرژی خواهد کرد. لذا به کارگیری معیارهای مناسب و بهینه در طراحی خط از اهمیت فو قالعادهای برخورداراست چراکه طراحی اید هآل یک خط انتقال بر مبنای عاری از کرونا بودن آن صورت میپذیرد و عدم رعایت نکات فنی خصوصا در نصب و اجراء، منجر به افزایش تلفات کرونا و بالطبع اتلاف چشمگیر انرژی و کاهش راندمان خطوط انتقال انرژیخواهد شد. در این مقاله سعی گردیده با نگرشی جدید و بررسی فرص تهای صرف هجویی انرژی به کمک نر مافزارهایANSYS و ABAQUS حداکثر شدت میدان الکتریکی به وجود آمده در نقاط تیز و ناهموار بررسی و مد لسازی شود مشخص شود با برطرف نمودن این نقاط و تحلیل اقتصادی آن، چگونه میتوان شاهد کاهش تلفات، افزایش راندمان و درنتیجه افزایش سود خالص باشیم.