سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سکنه امینیان – کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم
ابراهیم صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم
عبدا…. فرجی – استادیار دانشگاه زنجان
افشین نادری گور قلعه – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

امروزه صنعت توریسم به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه همه جانبه بسیاری از کشورهای جهان بشمار میآید و اکوتوریسم که زیرمجموعهای است از صنعت زنده و پویای توریسم در عین بازدهی و سودآوری چشمگیر اقتصادی، متضمن تامین لایههای عمیقتر توسعه است. برنامهریزی در حوزه اکوتوریسم با عنوان مهمترین بخش صنعت گردشگری بوده و بدون شک یکی از راههای رسیدن به توسعه پایدار رواج و گسترش این صنعت در کشور قرار گرفته است. در دهههای اخیر گردشگری یکی از عوامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری از کشورها بوده است و به همین دلیل بسیاری از کشورهای جهان تلاش میکنند که سهم بیشتری از توریسم را به خود اختصاص بدهند وجود توانمندیهای فراوان توریسمی اعم از فرهنگی و طبیعی در ایران موجب شده که این کشور از نظر برخورداری از جاذبهها به عنوان یکی از جدابترین نواحی گردشگری مبدل شود. اکوتوریسم به عنوان پایدارترین نوع طبیعت – گردی و سازگاری نوع توریسم است و ایران به جهت دارا بودن توانها و جاذبههای چشمگیر از نظر نوع زیستی یکی از کشورهای مهم دنیا محسوب میشود.برای رسیدن به اکوتوریسم موفق باید از رهگذر توسعهی پایدار توریسم عبور کرد. دستیابی به توسعه پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در یک جامعه است و گردشگری به عنوان فعالیتی اثرگذار برتمامی ارکان توسعه، بیش از گذشته نیازمند مطالعه است. در واقع اکوتوریسم به عنوان یک فعالیت مناسب و مستمر میتواند در بهبود وضعیت زیستی و معیشتی مردم بومی و جوامع محلی حاشیه اکوسیستمهای حائز اهمیت نقش داشته و از نظر اکولوژیکی باعث کاهش فشار بر منابع طبیعی گردد. کاهش فشارهای اکولوژیکی بر منابع طبیعی، حفاظت از تعادل اکولوژیک، همکاری و مشارکت مردم بومی و جوامع محلی حاشیه مناطق حائز اهمیت زیستمحیطی و افزایش سطح آگاهی ها و تبادل اطلاعات بین مردم بومی و جوامع محلی و مناطق شهری می تواند تضمین کننده فعالیتهای اکوتوریسم پایدار و رسیدن به توسعه پایداردر محیطزیست و منابع طبیعی باشد. در نتیجه هدف فعالیتهای اکوتوریسم باید افزایش سطح درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم برای حفاظت از منابعطبیعی و دستیابی به توسعه پایدار باشد. هدف از این مقاله معرفی اکوتوریسم و نقش فعالیتهای اکوتوریسم در توسعه پایدار محیطزیست و منابع طبیعی است.